View count: 1299

contact us

教師之直撥專線:前面四碼全部為(02)7734-XXXX(各分機號碼)
3752~3760 R519系辦公室
使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分號號碼 使用者/位置 分機號碼
Chair Hsiu-Lan
田秀蘭主任   532/522
3760/
3772
Ms. Chen
陳淑娟
3752 輪值工讀生 3754 Ms. Lee, Her-ching
李和青
3757
Ms. Tu, Clare Yu-shan
涂玉珊
3758 Ms. Lin,Grace
林瑩玲
3756 Ms. Chen陳瑱霖 601 3793    
教師研究室
使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼
Hsu, Wei-Su
許維素R501
3761 Ho, Ying-Chi
何英奇
Tsai, Hsun-Liang
蔡順良
Chang, Wen-Che
張文哲
R512
3771 Lin, Michael Cheng-chang
林正昌
R603
 
3783/3798 Wang, Yu-Chen
王玉珍
R637
3751
Chen, Hsiu-Jung
陳秀蓉
R502
3762 Chang, Shunwen章舜雯
R523
3773 Wang, Li-Fei
王麗斐
R614
3784 Chang, Yu-Lin
張雨霖
R636
3750
Chang, Shieh-Hwa
張世華
R503
3763 Mao, Kao-Nan
毛國楠
Wu, Li-Chuang
吳麗娟
Lin, Sieh-Hwa
林世華R524
3774 Su, Yi-Fen
蘇宜芬
R605
3785    
Hsu, Yi-Fang
許禕芳
R504
3764 Wu, Pei-li
鄔佩麗
525
3775 Chen, Ping-Hwa陳秉華
R606
3780 Main Server Rm.
教師休息室
R530
3791
Lu, She-Mei
盧雪梅
R505
3765 Chen, Huey-chuang
陳慧娟
R526
 
 
3776 Lee, Chun-Jei
李俊仁
R607
 
 
3787 Cognition Program Assistants
助理室
R616
3792
Chen, Bou-Hsi
陳柏熹
R506
3766 Wu, Chou-Jong
吳昭容
R520
3777/
3796
Lin, Josh
林家興
R608
3788 Research Assistants
助理室
613
3633
Chien, Yu-Chin
簡郁芩
R507
3767 Foreign Scholar & Alumni
客座教授
R528
3778 Wang, Ying-Fen
王櫻芬
R609
3789 Conference Room
小會議室
R627
3748
Research Assistants
助理室
R508
3768 Chen, Shu-Mei陳淑美
Chang, Ching-Yuan
張景媛
R514
3779 Chen, Ching-Ling
程景琳R610
3790    
Sung, Yao-Ting
宋曜廷
R509
3769/
3797
Chen, Li-chou
陳李綢R518
3780 Liu, Tsu-Chien
劉子鍵
R611
3630/
3993
   
Lin, Min-Pei
林旻沛
R510
3770 Foreign Scholar & Alumni
客座教授
R516
3781 Dean Chen, Hsueh-Chih
陳學志院長
R612/3F
3782/3701    
其他
使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼 使用者/位置 分機號碼    
圖書室 3793  王碧鳳專導 3128        
 
系辦人員 分機號碼 使用者/位置 分機號碼
林瑩玲助教 教務相關事宜之處理、 教學及發展委員會秘書、學士班轉系輔系雙主修繁星考試入學招生、碩士班夜間碩士專班招生 gracelin@ntnu.edu.tw 3756
涂玉珊助教 總務公文會計出納相關事宜之處理 、經費委員會秘書、學士班、外國學生申請入學 claretu@ntnu.edu.tw 3758
李和青助教 學務研發國際人事相關事宜之處理、教育心理學報編輯委員會秘書、教師評審委員會秘書、發展委員會秘書、碩士班推甄、博士班招生 t05002@ntnu.edu.tw 3757
陳淑娟小姐 系辦器材借用管理、電話總機接聽、郵件處理、 環境清潔   3752
陳瑱霖小姐 系圖書室管理、六樓場所借用登記   3793
工讀生 五樓場所借用登記、公文傳送、電腦庶務    3754
本系語音總機:(027734-3753 接通即可直撥上表內各人分機

本系傳真電話:(022341-3865

師大全校總機:(027734-1111 

系電郵信箱 psy-edu@deps.ntnu.edu.tw